مجله دیزاین

مدرنیسم؛ وقتی «کاربرد» فرم را تعیین کرد

تغییر روند فکری دیزاین در ابتدای قرن ۲۰

مدرنیسم تاثیر زیادی بر تاریخ طراحی و آنچه تا همین امروز انجام می­دهیم داشته است. در این مطلب به شما می­گوییم که چرا.

ادامه مطالب