مجله دیزاین

ساختار آژانس های تَبلیغاتی

آژانس های تبلیغاتی انواع و ابعاد گوناگونی دارند. بعضی از آن ها دفاتر کوچکی هستند با تعداد کمی کارمند و برخی دیگر دفاتر متعددی در سراسر دنیا دارند که با هزاران نفر نیروی متخصص مشغول فعالیت هستند؛ اما ساختاری بنیادین وجود دارد که بیشتر آژانس های تبلیغاتی چه کوچک و چه بزرگ از آن پیروی می کنند.
در این مقاله آژانس های تبلیغاتی از دو منظر انواع و ساختار بررسی شده اند و سپس با ارائهی نمودارهای سازمانی جایگاه افراد در آژانس های تبلیغاتی مورد مطالعه قرار گرفته است.ادامه مطالب